AHİ ERBASAN SOKAK İKİ KERPİÇ EV
Gazi Kemal Mahallesi, Ahi Erbasan Sokak'tadır.
43.00.SM.307
Enlem : 39.416527 -Boylam : 29.977730