AHİ ERBASAN SOKAK KERPİÇ EV
Gazi Kemal Mahallesi, Ahi Erbasan Sokak'tadır.
43.00.SM.306
Enlem : 39.416796 -Boylam : 29.977400