KAVUNCULAR SOKAK KONUT-1
Durak Mahallesi, Kavuncular Sokak No: 16-18'dedir.
43.12.SM.112
Enlem : 39.544573 -Boylam : 29.490153