KAVUNCULAR SOKAK KONUT-2
Kavuncular Sokak No: 22-24'dedir.
43.12.SM.35
Enlem : 39.544732 -Boylam : 29.489675