KAVUNCULAR SOKAK KONUT-4
Durak Mahallesi, Kavuncular Sokak No: 10-12'dedir.
43.12.SM.36
Enlem : 39.544600 -Boylam : 29.490137