KAVUNCULAR SOKAK KONUT-5
Durak Mahallesi, Kavuncular Sokak No: 10-12'dedir.
43.12.SM.36-2
Enlem : 39.544525 -Boylam : 29.490437